Gedichte

DeinGedicht.de

Lustige Gedichte

Dr zahlende Computer
© Werner Roller

Dr *__________ griagd à Mahnungsschreibà
ond so à Boschd, dui kàner gar et leidà.

En Kompjuter hòt’r kauft,
der jetzt schau drei Jòhr prima lauft.

Zwoi Dag schbäter,
kommt dr Vèrtretèr.

Der Vèrtrètèr, à jong`r Mà,
frògd dr *__________, ob er net zahlà kà.

Jetzt secht dr *__________ zu deam Kerle,
der Kompjuter ischt à Perle.

Doch ans zahlà denk i et,
weil i dean Kompjuter het.

Wo en kauft han, hòsch mr weisgmacht,
dass der en oim Jòhr, sich selber zahlt macht.